Zasiłek dla bezrobotnych (21-11-2005r.)

Zasiłek dla bezrobotnych

Straciłeś pracę, a widoków na zatrudnienie brak. Najlepiej od razu zarejestruj się jako bezrobotny.To warunek, żeby dostać zasiłek i móc bezpłatnie się leczyć.

To ci się należy od Polski

Osoby, które zarejestrują się w urzędzie jako bezrobotne, otrzymają:
- ubezpieczenie zdrowotne zapewniające bezpłatną opiekę lekarską,
- zasiłek dla bezrobotnych, o ile spełnią wymagane ustawowo warunki.

Kto może mieć status bezrobotnego

Status bezrobotnego przysługuje osobie zdolnej i gotowej do pracy w pełnym wymiarze godzin, obowiązującym w danym zawodzie lub służbie, i nieuczącej się w szkole w systemie dziennym. Zarejestrowanej we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy.

Wymagany wiek:

kobiety 18-60 lat
mężczyźni: 18-65 lat.

Nie może mieć statusu bezrobotnego osoba, która:

  • nabyła prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej,
  • posiada nieruchomość rolną (ponad 2 ha przeliczeniowe) lub gospodarstwo.

DLA KOGO NAPRAWDĘ JEST ZASIŁEK?

pierwszy warunek:

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie siedmiu dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, o ile nie ma propozycji pracy, skierowania do prac interwencyjnych lub robót publicznych.

drugi warunek:

- w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez co najmniej 365 dni* (czytaj po punkcie ósmym):

1 osoba starająca się o zasiłek była zatrudniona i otrzymywała co najmniej najniższe wynagrodzenie (w tym roku - 849 zł, od 1 stycznia 2006 r. - 899,10 zł),
2 pracowała na podstawie umowy o pracę nakładczą i otrzymywała co najmniej najniższe wynagrodzenie,
3 pracowała na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo współpracowała przy wykonywaniu tych umów,
4 prowadziła pozarolniczą działalność,
5 pracowała w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
6 wykonywała pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni,
7 opłacała składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą,
8 sam opłacałeś składkę na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od co najmniej najniższego wynagrodzenia.

Uwaga!

Do wymiaru 365 dni zalicza się też:

  • zasadniczą i nadterminową służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyższych, służbę wojskową pełnioną w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczenia wojskowe, okresową służbę wojskową oraz zasadniczą służbę w obronie cywilnej i służbę zastępczą,
  • urlop wychowawczy,
  • okres pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego z pomocy społecznej,
  • okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, świadczenia rehabilitacyjnego,
  • okres, za który przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Wysokość zasiłku zależy przede wszystkim od stażu pracy.

Ile dostaniesz pieniędzy?

- 521,90 zł to zasiłek podstawowy. Dla tych, którzy przepracowali od 5 do 20 lat
- 403,40 zł, jeśli masz niższy staż, poniżej 5 lat pracy - dostaniesz 80 proc. zasiłku podstawowego
- 605,10 zł, jeśli masz staż co najmniej 20 lat - dostaniesz 120 proc. zasiłku podstawowego.

JAK DŁUGO MOŻESZ POBIERAĆ ZASIŁEK?

6 miesięcy - jeśli na twoim terenie bezrobocie nie jest wyższe niż przeciętna stopa bezrobocia w kraju,

12 miesięcy - jeśli bezrobocie na twoim terenie przekracza przeciętną stopę bezrobocia w kraju,

18 miesięcy - jeśli 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia przez ciebie prawa do zasiłku stopa bezrobocia w twoim regionie przekraczała dwukrotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju, a ty masz co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub masz na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko do 15 lat, a współmałżonek jest bezrobotny, bez prawa do zasiłku.

UWAGA! MOŻESZ STRACIĆ ZASIŁEK!

Jako bezrobotny masz obowiązek zgłaszania się do urzędu pracy w wyznaczonych terminach, by potwierdzać swoją gotowość do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia. Jeśli tego nie zrobisz (i nie powiadomisz w okresie do 5 dni o uzasadnionej przyczynie), możesz stracić prawo do zasiłku na 3 miesiące!

Stracisz też prawo do zasiłku, jeśli odmówisz bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy.

Uważaj na dorywczą pracę w czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych! Nawet gdy zarobisz złotówkę, musisz poinformować o tym urząd. I masz na to tylko 7 dni. Inaczej możesz pożegnać się z zasiłkiem. Status bezrobotnego zostanie ci odebrany na 3 miesiące, gdy odmówisz poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy.

Dagmara Kowalska

Nie wiedzą, co zrobić

- Zostaliśmy na lodzie, bez żadnych środków do życia - mówią Ryszarda (59 l.) i Wiesław (63 l.) Czuper z Wrocławia. Nie mają zasiłku dla bezrobotnych ani prawa do wcześniejszej emerytury.

Po raz kolejny przyszli wczoraj do Powiatowego Urzędu Pracy, ale pracy dla nich nie ma. Przez całe życie oboje byli taksówkarzami. - Jeździłam na taryfie, więc wcześniejsza emerytura mi się nie należy - żali się pani Ryszarda. - Podjęłam więc pracę jako sprzątaczka, w ten sposób nie tylko chciałam dorobić, ale i zasłużyć na emeryturę - tłumaczy. Nie udało się. ZUS uznał, że to jest tylko obejście obowiązującego prawa.

- I tak już trzy lata jestem bez zasiłku, bez emerytury i bez środków do życia - tłumaczy rozżalona kobieta. W podobnej sytuacji jest jej mąż.

Gdyby nie finansowe wsparcie dzieci, nie wiedzą, jak by przeżyli. Córka już od trzech lat pracuje w Anglii, syn pojechał w ubiegłym roku. - Dzieci opłaciły nam mieszkanie i prąd do końca roku - tłumaczy pan Wiesław. - Ostatnio, gdy byliśmy na wsi, znalazłem trochę złomu i sprzedałem, ale to grosze - żali się mężczyzna. Co będzie dalej - nie wiedzą.

A co mogą zrobić:

Osoby, które nie mają już nawet zasiłku dla bezrobotnych, mogą się zgłosić po pomoc do ośrodka pomocy społecznej. - Jeśli są jednocześnie chore lub niepełnosprawne, mogą starać się o zasiłek okresowy. Pozostali mogą ubiegać się o zasiłek celowy, który zaspokoi ich potrzeby życiowe - na przykład na zakup opału na zimę, żywności, odzieży, leków, ale także np. na pogrzeb bliskiej osoby - wyjaśnia Wacław Konewko z biura prasowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Co musisz mieć, by się zarejestrować?

1. dowód osobisty,
2. świadectwo ukończenia szkoły (dyplom) i inne dokumenty potwierdzające twoje kwalifikacje,
3. wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień (w przypadku zatrudnienia w niepełnym czasie pracy - zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące),
4. dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki posiadasz,
5. numer identyfikacji podatkowej NIP,
6. legitymację ubezpieczeniową,
7. jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą, przedstaw wszystkie decyzje o likwidacji działalności gospodarczej lub odpowiednie wpisy w dowodzie osobistym i książeczki opłat ZUS.

Ważne, jak rozstałeś się z pracodawcą!

W urzędzie pracy możesz usłyszeć: zasiłek będzie, ale za kilka miesięcy. Dlaczego? Prawo do zasiłku uzależnione jest od tego, jak rozstałeś się ze swoim byłym pracodawcą. Najłatwiej otrzymać zasiłek, jeśli pracodawca zwolnił cię za wypowiedzeniem.

Pracownik wypowiada pracę

Jeżeli zrobił to w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją w urzędzie zatrudnienia - zasiłek przysługuje dopiero po 90 dniach kalendarzowych od momentu zarejestrowania się.

Uwaga!

Wystarczy, by jakakolwiek umowa w tym okresie (niekoniecznie ta ostatnia!) była tak rozwiązana. Zasiłek zostanie wypłacony normalnie, jeżeli rozwiązanie za wypowiedzeniem nastąpiło w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

Pracownik dogaduje się z pracodawcą

Jeżeli w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją w urzędzie rozwiązałeś umowę na mocy porozumienia stron, zasiłek będzie ci przysługiwał dopiero po 90 dniach kalendarzowych od momentu zarejestrowania się.

Uwaga!

Nie chodzi tylko o to, by ostatnia umowa przed rejestracją była tak rozwiązana, wystarczy, by była to jakakolwiek umowa w tym okresie! Zasiłek zostanie jednak wypłacony normalnie, jeżeli rozwiązanie za porozumieniem stron nastąpiło na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych lub w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

Pracownik zwolniony dyscyplinarnie

Jeżeli w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracodawca rozwiązał z tobą umowę o pracę bez wypowiedzenia, zasiłek będzie ci przysługiwał dopiero po 180 dniach kalendarzowych od momentu zarejestrowania się.

Uwaga!

Nie chodzi tylko o ostatnią umowę, ale o jakąkolwiek umowę w tym okresie.

Pozostałe przypadki

We wszystkich pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę zasiłek przysługuje na zasadach ogólnych.

DAG

artykuł pochodzi z Super Expressu Copyright Media Express